Diana Fedunová

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 29; citácie: 250, H-index: 9
Zameriava sa na štúdium konformačných zmien a stability biomakromolekúl pri tvorbe nadmolekulárnych komplexov pomocou spektrofotometrických a kalorimetrických techník. V projekte bude študovať účinok kompozitných materiálov na stabilitu RNA, DNA a proteínov a podieľať sa na analýze výsledkov, ich spracovaní a príprave publikácií.