MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Medzinárodná spolupráca v rámci projektu NANOVIR prebieha medzi inštitúciami :

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Zodpovedný riešiteľ : prof. RNDr. V. zeleňák, DrSc.
Realizácia experimentov  a príprava nanočastíc: Mgr. Eva Beňová, PhD.

a

Aix-Marseille Université v Marseille, Francúzsko
Prírodovedecká fakulta
Laboratórium Madirel
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Virginie Hornebecq, PhD.

Prírodovedecká fakulta a Laboratórium Madirel spolupracujú v rámci projektu NANOVIR na syntéze magnetických nanočastíc na báze oxidu kremičitého.

V období od 18.08.2021 do 15.09.2021 boli na Aix-Marseille Université realizované charakterizácie magnetických vzoriek určených na diagnostiku ochorenia COVID-19.

Prioritne išlo o realizáciu TEM (Transmission Electron Microscopy) meraní na 7 vzorkách pripravených v rámci projektu NANOVIR. Jednotlivé vzorky boli modifikované rôznymi ligandami obsahujúcimi amíny, ktoré budú skúmané z hľadiska efektivity pri diagnostike ochorenia COVID-19.

Zodpovedná osoba : Mgr. Eva Beňová, PhD.

Spoločné publikácie v rámci projektu NANOVIR :

Zauska, Lubos, Stefan Bova, Eva Benova, Jozef Bednarcik, Matej Balaz, Vladimir Zelenak, Virginie Hornebecq, and Miroslav Almasi. 2021. „Thermosensitive Drug Delivery System SBA-15-PEI for Controlled Release of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Diclofenac Sodium Salt: A Comparative Study“ Materials 14, no. 8: 1880. https://doi.org/10.3390/ma14081880