Iryna Antal

Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 42; citácie: 254, H-index: 11
Má bohaté skúsenosti v oblasti prípravy, modifikácie a charakterizácie nanomateriálov. V rámci projektu bude participovať na príprave modifikovaných magnetických nanočastíc, bude merať a vyhodnocovať infračervené spektrá pripravených vzoriek s cieľom dokázať prítomnosť jednotlivých skupín, väzieb, identifikovať štruktúrne zmeny molekúl prítomných zlúčenín v študovaných sústavách.