Ľuboš Nagy

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
V rokoch 2013 až 2017 absolvoval bakalárske a magisterské štúdium medziodborového štúdia fyzika-biológia na Univerzite UPJŠ v Košiciach. Jeho bakalárska a magisterská práca bola zameraná na výskum a využitie magnetických nanočastíc na báze oxidov železa pri cielenom transporte liečiva a v hypertermii. V súčasnosti je doktorandom na ústave fyzikálnych vied pod vedením doc. RNDr. Adriany Zeleňákovej, PhD., kde je zameraný na využitie nanočastíc železa v hypertermii. V rámci projektu Nanovir realizuje merania hydrodynamickej veľkosti a zeta-potenciálu. Taktiež sa venuje štpdiu magnetických vlastností vybraných systémov na základe meraní na SQUID magnetometry.