Martina Koneracká

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 156; citácie: 1495, H-index: 21
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Je špičkový vedecký pracovník a venuje sa štúdiu adsorpcie biologicky aktívnych látok a imobilizácii biologicky aktívnych látok (enzýmy, protilátky, liečivá) na funkcionalizované magnetické nanočastice s perspektívou použitia napr. pre cielený transport liečiv, MRI, alebo iné oblasti biomedicíny. V rámci tohto projektu sa bude zaoberať prípravou, vzoriek, štúdium magnetických vlastností a rozmerovej distribúcie, analýze a spracovaniu výsledkov a príprave publikácií. Taktiež sa bude venovať koordinácii tímu, optimalizácii prípravy magnetických nanočastíc, štúdiu ich magnetických vlastností.