Vlasta Závišová

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 121; citácie: 808, H-index: 17
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
  • odborný garant projektu
Je špičkový vedecký pracovník a má dlhoročné skúsenosti s prípravou magnetických nanočastíc rôznych tvarov, ich stabilizáciou a modifikáciou pre možnosti využitia v biomedicíne pri cielenom transporte liečiv alebo aj na separáciu RNA. Zaoberá sa tiež spektrálnymi a mikroskopickými metódami za účelom štúdia vlastností, morfológie a rozmerovej distribúcie nanočastíc. V rámci projektu sa bude podieľať na príprave magnetických častíc, magnetických kvapalín a na charakterizácii pripravených vzoriek z hľadiska štruktúry, morfológie a rozmerovej distribúcie. V projekte sa bude venovať koordinácii tímu, optimalizácii prípravy a charakterizácie kompozitných materiálov štúdiom štruktúry a morfológie elektrónovou mikroskopiou.