Zuzana Gažová

Odborná garantka projektu
Ústav experimentálnej fyziky SAV
  • WoS - vedecké práce: 94; citácie: 1152; H-index: 17
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Je špičkový vedecký pracovník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účinku biokompatibilných látok použitých na modifikáciu nanočastíc na konformačné a štruktúrne vlastnosti proteínov s cieľom identifikovať látky schopné ovplyvniť tvorbu proteínových agregátov. V projekte bude analyzovať interakciu nanočastíc s biologicky aktívnymi látkami s cieľom identifikovať typ interakcií.