Anna Jacková

Odborná garantka projektu
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF
  • WoS - vedecké práce: 34; citácie: 244; H-index: 8
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Venuje sa genetickej identifikácii a charakterizácii významných, ale aj málo známych vírusových patogénov zvierat, využívajúc molekulovo-genetické metódy a vývoju nových moderných detekčných metód na animálne vírusy. V centre excelentnosti INFEKTZOON je vedúcou sekcie molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky. V projekte sa bude venovať analýze magnetických nanočastíc z pohľadu zisťovania ich efektívnosti pri izolácii nukleových kyselín z klinických vzoriek, hľadaniu optimálnych reakčných podmienok a počítačovému spracovaniu experimentálnych údajov.