Štefan Vilček

Odborný garant projektu
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF
  • WoS - vedecké práce: 121; citácie: 2780; H-index: 31
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
Je špičkový vedecký pracovník na Ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF. Zaoberá sa vývojom molekulovo-genetických testov na detekciu vírusov, charakterizácii vírusových genómov, molekulovej epizootológii vírusových nákaz zvierat. Prof. Vilček je odborný garant Centra excelentnosti INFEKTZOON na UVLF v Košiciach, jedným z koordinátorov vedeckého parku MediPark. Bol hlavným riešiteľom viacerých slovenských ako aj medzinárodných projektov. Za celoživotnú prácu získal Cenou za vedu a techniku v r. 2016 a excelentný tím LACTOVIR, ktorého je vedúcim, získal Cenu za vedu a techniku v r. 2017. V projekte bude koordinovať prácu riešiteľov, riadiť prácu na overovanie kvality pripravených magnetických častíc, koncipovať experimenty, vyhodnocovať výsledky.