Eva Beňová

Ústav chemických vied UPJŠ
Na riešení projektu sa bude podieľať na pozícii post-doc, so skúsenosťami z prípravy a štúdia inteligentných drug-delivery systémov na báze SiO2 nanočastíc. Doktorandské štúdium bolo realizované formou co-tutele medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Aix-Marseille Université (AMU). Bude sa podieľať na vývoji príprave a štúdiu adsorpčnej kapacity a cieleného uvoľňovania antivirotika v pórovitej siliky.