Miroslav Almáši

Ústav chemických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 24; citácie: 266; H-index: 11
  • mladý vedecký pracovník do 35 rokov
Venuje sa problematike koordinačných organicko/anorganických polymérov. Doposiaľ publikoval 25 CC prác, na ktoré je doposiaľ evidovaných 210 SCI citácií. Má bohaté skúsenosti s metódou sorpcie/desorpcie N2, FT-IR, monokryštálová a prášková XRD analýza. V projekte sa bude podieľať na príprave a detailnej štruktúrnej charakterizácii nových typov nanopórovitých nosičov, ako aj syntéze ligandov.