Vladimír Girman

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 76; citácie: 480; H-index: 13
Expert v oblasti transmisnej elektrónovej mikroskopie a odborník v oblasti fyziky materiálov, fyzikálnej metalurgie a fázových transformácii. Pracuje na pozícii vedecký pracovník v odbore Fyzika kondenzovaných látok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 2008. Zabezpečuje všetky experimentálne práce týkajúce sa elektrónovej mikroskopie, elektrónovej difrakcie a spracovanie získaných dát. Od začiatku svojho pôsobenia na aktuálnej pozícii sa venuje problematike amorfných a nanokryštalických materiálov s výnimočnými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Doteraz bol spoluriešiteľom na niekoľkých projektoch VEGA a APVV, ktoré boli fokusované na túto problematiku. Pôsobil tiež ako spoluriešiteľ na troch projektoch štrukturálnych fondov EÚ NanoCEXmat I, NanoCEXmat II, Promatech a NEMMA, ktoré boli zamerané na výskum progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom VEGA projektu zameraným na štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov s vysokým stupňom neusporiadanosti. Nosnou časťou jeho práce je štruktúrna analýza materiálov pomocou elektrónovej difrakcie. Je skúsený aj v oblasti spracovania dát získaných pomocou RTG a synchrotrónovej difrakcie. Podieľa sa tiež na príprave materiálov z čistých prvkov alebo predzliatin. Niekoľko rokov je zapojený aj do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prednáša predmet Nekonvenčné kovové materiály a podieľa sa na výučbe predmetu Metódy štruktúrnej analýzy prednáškami a praktickými cvičeniami. Podieľa sa na výchove bakalárov, magistrov a doktorandov z pozície konzultanta záverečných prác. V roku 2018 absolvoval 6-mesačný postdoktorandský pobyt na Uviersidad de Cádiz v Španielsku, kde sa zaoberal precesnou elektrónovou difkrakciou a elektrónovou tomografiou.