Adriana Zeleňáková

Zodpovedná riešiteľka projektu
Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 63; citácie: 430; H-index: 12
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
  • Koordinátor a zodpovedný riešiteľ projektu
Má skúsenosti s riadením tímov a prípravou domácich aj zahraničných projektov v rámci H2020 (H2020-NOCTURN, H2020-TOREADOR) a realizuje aktívnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti nanočasticového magnetizmu s pracoviskami National Research Council (CNR) of Italy, University of Sevilla, Spain, Department of Physics, University of Florida, USA. Zaoberá štúdiom magnetických a štruktúrnych vlastností magnetických nanočastíc na báze Fe a Co so štruktúrou jadro/obal ako aj nanokompozitov pozostávajúcich z magnetických nanočastíc zapuzdrených do periodickej pórovitej matrice. Je odborníčka na skúmanie statických a dynamických magnetických vlastností. Má bohaté skúsenosti s experimentálnymi technikami, SQUID, Zetasizer, XANES, SAXS. V projekte sa bude venovať koordinácii tímu, optimalizácii prípravy magnetických nanočastíc, štúdiu ich magnetických vlastností ako aj štúdiu aktívneho záchytu liečiva za účinku magnetického poľa.