Vladimír Zeleňák

Odborný garant projektu
Ústav chemických vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 118; citácie: 2100; H-index: 20
  • kľúčový vedecko-výskumný pracovník
  • odborný garant projektu
Kľúčový pracovník, je špičkovým vedecko-výskumným pracovníkom v oblasti anorganickej chémie a dlhodobo sa zaoberá problematikou štúdia výskumu usporiadaných pórovitých materiálov na báze SiO2 ako aj na báze MOF (metal organic framework) a túto dynamickú a globálne uznávanú problematiku zaviedol v rámci UPJŠ v Košiciach. Je vedúcim špičkového vedeckého tímu TRIANGEL (podľa identifikácie Akreditačnej komisie) (Tím pRe špIčkový výskum ANorGanických matEriáLov). Významným vedeckým prínosom prof. Zeleňáka je využitie usporiadaného mezopórovitého oxidu kremičitého ako inteligentného nosiča hydrofóbnych protizápalových alebo protirakovinových liečiv. Za tento výskum mu bol v roku 2019 udelená cena VEDEC ROKA SR za rok 2018. Jeho výskumný tím disponuje know-how na prípravu biokompatibilných nosičov liečiv, ktoré uvoľňujú liečivo kontrolovane, počas dlhšieho času. Za výsledky jeho vedeckej práce bol ocenený Cenou dekana PF UPJŠ, Cenou rektora UPJŠ v oblasti vedy a výskumu, absolvoval 17 vedeckých pobytov v zahraničí a 29 pozvaných a prihlásených prednášok na renomovaných konferenciách v zahraničí. Zavedením a rozvojom výskumu MOF a mezopórovitej siliky prof. Zeleňák vytvoril na Slovensku solídny základ pre jeho ďalší rozvoj v budúcnosti Z experimentálnych techník zaviedol a rozvíja na pracovisku UPJŠ: používanie adsorpčných techník pri charakterizácii anorganických zlúčenín (adsorpčný analyzátor Qantachrome Nova), termických metód pre štúdium zlúčenín a materiálov (TG/DTA analyzátor Netzsch spojený s MS analyzátorom Aeolus) ako aj nové syntetické postupy pre prípravu materiálov (solvotermálne syntézy, sol-gel, dip-coating, mikroemulzné metódy). Pravidelne oponuje vedecké práce z časopisov Microporous and Mesoporous Materials, Chemical Engineering Journal, Catalysis Today, Nano Letters, Journal of Physical Chemistry C a iné. Je členom vedeckej rady Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu Geotechniky SAV v Košiciach. Ďalej je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác v odbore Anorganická chémia. Je garantom na bakalárskom stupni štúdia za odbor Chémia a spolugarantom na doktorandskom stupni v odbore Anorganická chémia. Výsledky práce zodpovedného riešiteľa je možné dokumentovať aj bohatou prednáškovou činnosťou na konferenciách. V roku 2020 sa stal členom Scientific Advisory Board European Research Institute for Gas & Energy Innovation (ERIG).