Jozef Bednarčík

Ústav fyzikálnych vied UPJŠ
  • WoS - vedecké práce: 185; citácie: 2070; H-index: 25
  • repatriant, ktorý sa po dlhoročnom pobyte (13 rokov) v Nemecku vrátil na Slovensko
  • od 27.11.2018 pracuje na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach na pozícii špičkového vedecko-výskumného pracovníka, experta v oblasti 4.01.03 Fyzika kondenzovaných látok a akustika.
Jeho pozícia je na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ implementovaná v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015. Dr. Bednarčík pôsobil v rokoch 2005-2006 na Univerzite v Rostocku a bol zodpovedný za vykonávanie experimentov a analýzu dát získaných na zdroji synchrotrónového žiarenia DORIS III, DESY (Hamburg Nemecko). Po úspešnom ukončení riešenia EU projektu na Univerzite v Rostocku sa presunul do výskumného centra DESY v Hamburgu, kde pôsobil na pozícii vedeckého pracovníka. V období 2007-2012 pracoval ako vedecký pracovník na experimentálnej stanici BW5 na zdroji synchrotrónového žiarenia 2. generácie DORIS III (Hamburg, Nemecko). V období 2012-2018 pracoval ako vedecký pracovník na experimentálnej stanici P02.1 na zdroji synchrotrónového žiarenia 3. generácie PETRA III (Hamburg, Nemecko).. Je expertom s bohatými skúsenosťami so štúdiom atomárnej štruktúry rozličných tried materiálov s vysokým stupňom vnútornej neusporiadanosti pomocou rozptylu synchrónového RTG žiarenia a metódy párovej distribučnej funkcie. V rámci projektu sa bude venovať štúdiu štruktúry pomocou RTG difrakcie, malouhlového rozptylu.